Live 100 cam sex tube - Sintomas ng pagdating ng regla

Ang mga naipaliwanag na hukom ay mahalaga para sa kanilang pagharap ng iba pang mga mahahalagang aspeto ng pagsamba.

sintomas ng pagdating ng regla-4

Dapat na maunawaan ng mga kababaihan ang mga hatol o pasya patungkol sa bawat uri na mga ito kaugnay sa kanilang pamamahala sa mga importanteng aspeto ng pagsamba tulad ng pagiging malinis at dalisay, pagdarasal at pag-aayuno.

Sisikapin ng araling ito na maipaliwanag ang mga mahahalagang hatol na may kinalaman sa bawat klase ng pagdurugo.

Ang pagkawala ng dugo dahil sa pagreregla ay paibaiba sa bawat buwan.

Kadalasang gumagamit ang mga kababaihan ng pasador o maliit na bilo bilang pangsalo ng dumadaloy na dugo.

Kung matapos na ang kanyang pagdurugo bago pa man ang apatnapung araw, siya ay dapat na magsagawa ng pagligo (ghusl) at magsimulang muli sa gawaing pagdasal.

Kung mayroon pa rin siyang makitang dugo matapos ang apatnapung araw, ayon sa karamihan ng mga iskolar ay hindi siya dapat huminto pa sa pagdarasal.

Kung patuloy kang nakararamdam ng mga sintomas ng pagbubuntis (may panaanakit ng suso, pagkanaduduwal, kapaguran, atbp.) pagkatapos gamitin ang mga pildoras, magpatingin sa isang doktor.

Matinding dami ng pagdurugo: Kung nakabababad ka nang 2 regular na pad bawat 2-oras nang magkasunod matapos mong maisip na napalipas mo ang pagbubuntis, ito ay sobrang tinding pagdudugo.

Matinding pagkirot: Kung mayroon kang matinding pagkirot na hindi bumubuti kahit na matapos mong uminom ng ibuprofen, humingi ng medical na tulong.

Ang ganitong klase ng matinding pagkirot ay maaaring mangangahulugan na mayroon kang kumplikasyon kaugnay sa iyong pagbubuntis.

Ito ang buwan na iniatas para sa obligadong pag-aayuno.

Tags: , ,